Afib

US 7,680,532
US 7,020,514
US 7,706,868

Afib_1

Afib Microlife (rung nhĩ) được cấp bằng sáng chế công nghệ thực hiện tầm soát rung nhĩ bằng phương pháp dao động dễ dàng qua cách đo huyết áp bằng máy điện tử thông thường. Nếu rung nhĩ được phát hiện trong quá trình đo huyết áp, dấu hiệu AFIB được hiển thị, nhấp nháy trên màn hình sau mỗi phép đo ba lần bằng chế độ MAM.

Công nghệ Afib phát hiện Rung nhĩ hoạt động như thế nào?

Afib Microlife được cấp bằng sáng chế công nghệ thực hiện tầm soát rung nhĩ bằng phương pháp dao động dễ dàng qua cách đo huyết áp bằng máy điện tử thông thường. Nếu rung nhĩ được phát hiện trong quá trình đo huyết áp, dấu hiệu AFIB được hiển thị, nhấp nháy trên màn hình sau mỗi phép đo ba lần bằng chế độ MAM.
Microlife Afib được đề nghị  sử dụng cho việc tầm soát hoặc theo dõi tại nhà cho bệnh nhân rung nhĩ. Microlife AFIB không thực hiện chẩn đoán Rung nhĩ, nhưng cung cấp thông tin quan trọng cho bác sĩ của bạn, để theo đó chẩn đoán Rung nhĩ bằng điện tâm đồ.

Kiểm nghiệm lâm sàng và kết luận về công nghệ phát hiện Rung nhĩ Microlife

Microlife AFIB phát hiện rung nhĩ với độ chính xác cao (độ nhạy dương tính thật 97-100% – độ nhạy âm tính thật 89%) thể hiện trong hai nghiên cứu gần đây so sánh với ECG, thực hiện trên tổng cộng khoảng 500 đối tượng, ở Mỹ và Châu Âu [1,2].

Kết quả nghiên cứu của Stergion và Wiese. AFIB có độ nhạy 97-100% và độ đặc nhạy âm tính thực 98%

Số lượng đối tượng Tuổi Tăng Huyết Áp Bênh nhân tiểu đường
Bệnh tim
Độ Nhạy (%) Độ nhạy âm tính thực  (%)
Stergiou 72 49-92 63% 15% 40% 100 89
Wiesel 405 34-98 52% 15% 44% 97 89

[1] Stergiou GS et al, Diagonistic accuracy of a home blood pressure monitor to detect atrial fibrillation. J Hum Hypertebn 2009: 23:654-658
[2] Wiesel J et al, Detection of Atrial Fibrillation using a modified microlife blood pressure monitor. Am J Hypertens 2009: 22-845:852

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.